Provozní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NOUZOVÉHO PROVOZU OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

(Platný od 26. 04. 2021 do odvolání)

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

ZÁKAZ VSTUPU MAJÍ

DOPORUČENÍ

Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz

Provozní a návštěvní řád Leteckého muzea v Kunovicích 

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

I.1. Návštěvními prostorami Leteckého muzea v Kunovicích (dále jen LMKU) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku expozice, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.

I.1.1. Přístupnost těchto prostor je časově vymezena stanovenou otevírací dobou, je poskytována za finanční úhradu (vstupné) a se stanoveným rozsahem služeb zodpovědných pracovníků LMKU. Časové vymezení doby návštěvnosti i výše vstupného jsou zveřejňovány ve vstupních prostorách LMKU a na webové stránce LMKU (www.muzeum-kunovice.cz). Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na informačních panelech, případně v tisku, dalších médiích a na webové stránce LMKU (www.museum-kunovice.cz).

I.1.2. Vstup do všech výstavních prostor LMKU  je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. Z  bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých letounech a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 50 osob, nad tento počet je nutný souhlas.

I.1.3. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč nebo platební kartou. Případné placení fakturou řeší ekonomické oddělení LMKU. Zakoupené vstupné se nevrací.

I.1.4. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí 30 minut před ukončením návštěvní doby.

I.1.5. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenými pracovníky LMKU individuálně.

I.1.6. Výše vstupného do expozic, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně, jeho vyznačení je prezentováno v pokladně návštěvních prostor a na webové stránce LMKU (www.muzeum-kunovice.cz) a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.

I.1.7. LMKU poskytuje výhody a slevy ze stanovené ceny vstupného individuálním a hromadným návštěvníkům na základě podmínek sjednaných mezi LMKU a organizacemi nabízejícími koordinované služby v rámci rozvoje turistického cestovního ruchu, spolupráce muzeí, kulturních zařízení apod. Výhody a slevy jsou prezentovány v pokladně návštěvních prostor a na webové stránce LMKU (www.muzeum-kunovice.cz). Mimo uvedené časově vymezené výhody a slevy může odpovědný zástupce LMKU na základě konkrétní žádosti poskytnout jednorázové výhody a slevy.

I.1.8.  Prodej publikací a upomínkových předmětů je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí 30 minut před ukončením návštěvní doby. Ceny publikací a upomínkových předmětů jsou k dispozici v pokladně. Zakoupené publikace a upomínkové předměty se nevrací.

Hlava II.

Provozní doba muzea

II.1. Provozní doba muzea začíná 1. dubna a končí 31. října. Otevřeno je denně o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Otevřeno je od 9.00 h do 17.00 h. Prohlídky v červenci a srpnu jsou v době od 9.00 do 20.00 h. Vždy 30 minut před ukončením návštěvní doby je návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem publikací a upomínkových předmětů.

II.2. V nutných případech má pokladní právo otevření pokladny operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být vyvěšena u vstupu do LMKU na viditelném místě.

II.3. Pro hromadné zájezdy a návštěvy možnost zpřístupnění muzea i mimo provozní dobu. Pouze po předchozí dohodě – kontakt muzeum-kunovice@seznam.cz

Hlava III.

Ceny vstupného, publikací, upomínkových předmětů 

III.1. Ceny vstupného jsou stanoveny takto:


PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí)                         90,- Kč 

ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (viz slevy)              70,- Kč

RODINNÉ VSTUPNÉ 

Platí pro děti 6-15 let. Každé další dítě zaplatí zlevněné vstupné.

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ  od 25 osob 70,- Kč /osoba 

Školní zájezdy a hromadné výpravy nad 40 osob individuálně dle PŘEDBĚŽNÉ DOHODY /kontakt: muzeum-kunovice@seznam.cz/

VSTUPNÉ NA AKCE 

SLUŽBY

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY (POUZE PO PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ)

SLEVY

sleva se poskytuje

ZDARMA

volný vstup mají

Vstupenka do muzea je nepřenosná, platí k jednorázovému vstupu do expozice a na akce. 

Ceny publikací a upomínkových předmětů jsou k dispozici v pokladně. 

Hlava IV.

Ochrana a bezpečnost sbírek a ochrana majetku LMKU

IV.1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících zaměstnanců LMKU (průvodci, pokladní, pověření pracovníci). Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). 

IV.1.2   Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

IV.1.3.  Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavené předměty nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány. 

IV.1.4. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní.  Rovněž je zakázán volný pohyb psů a jiných zvířat výjimkou vodícího psa pro nevidomé.

IV.2. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu LMKU, je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude  vyžádána asistence policie ČR (§ 13, zák.č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů LMKU. 

IV.2.1 Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

IV.2.2. Je zakázáno jakkoli poškozovat sbírky i jiný majetek zejména:
a) dotýkat se bez povolení pracovníků muzea vitrín a vystavených exponátů. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně
označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením pověřené osoby.
b) psát nebo malovat po exponátech nebo je jinak poškozovat        
c) vstupovat na exponáty a do expozic mimo schůdky nebo zřetelně označená místa       
d) Jakkoliv manipulovat s vystavenými exponáty       
e) konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř letounů a expozic muzea       
e) rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) návštěvníky či výklad průvodce 
f) odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

IV.3. Fotografování vystavených exponátů ve výstavních prostorách je povoleno, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak,  výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu.

IV.3.1.Výjimky fotografování  povoluje odpovědný zástupce LMKU písemnou formou. V případě povolení je autor snímku povinen zajistit při zveřejnění dodržení podmínek zachování autorského práva a zveřejnit údaje, že fotografované předměty jsou majetkem LMKU či v jeho správě.

IV.3.2. Muzeum je schopno zajistit profesionální fotografování vlastními pracovníky na základě objednávky a za finanční úhradu.

IV.4. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady zaplaceného  vstupného.

Hlava V.

Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

V.1. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků LMKU.

V.2. Návštěvníci výstavních prostor a zejména při pohybu na schodištích a  schůdcích k a do letounů musí důsledně dbát zvýšené opatrnosti  a v případě nejistoty se řídit
pokynů pověřených pracovníků z důvodu vlastní bezpečnosti.

V.2.1. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne nadřízenému pracovníkovi.

Hlava VI.

Závěrečná ustanovení

VI.1. LMKU  nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Provozního a návštěvního řádu Leteckého muzea v Kunovicích.

VI.2. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena v pokladně LMKU.  V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného pracovníka, odpovědného zástupce LMKU nebo přímo na vedení Slováckého aeroklubu Kunovice.

VI.3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitele LMKU.

Všem návštěvníkům LMKU děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.

Provozovatel:

Letecké muzeum v Kunovicích pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice
         Letecká 1383
         686 04 Kunovice
         IČ: 05675171
         DIČ: CZ05675171
         Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném KS v Brně ve vložce L pod č. 22318

     Odpovědná osoba: Martin Hrabec 

V Kunovicích 1. července 2020

Schválil Martin Hrabec, ředitel


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR