Provozní řád

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETECKÉHO MUZEA V KUNOVICÍCH

(Platný od 11. 01. 2024 do odvolání)

Preambule

Letecké muzeum v Kunovicích (dále jen LMKU) je provozováno Leteckým muzeem v Kunovicích pobočkou Slováckého aeroklubu Kunovice IČ: 05675171.

Letecké muzeum v Kunovicích pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice IČ: 05675171, je zapsaným pobočným spolkem Slováckého aeroklubu Kunovice IČ: 005 57 587, založeným za účelem zachování letecké sbírky a udržování technických movitých památek, rozvoj a podpora turistického ruchu, rozšiřování poznání a vzdělávání dětí, mládeže, dospělých i seniorů v technické oblasti, hledání nových forem využití volného času a atraktivní formy vedení veřejnosti k technickému cítění.

Letecké muzeum v Kunovicích pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice je dobrovolná, nepolitická právnická osoba, jejíž hlavní činností je provozování LMKU.

Provozní a návštěvní řád LMKU se vztahuje na prostory interních i exteriérových expozic a výstav (dále jen Návštěvní prostory LMKU) v areálu LMKU na ulici Letecká v Kunovicích.

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

I.1. Návštěvními prostorami LMKU se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku expozice, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů. Organizované skupiny pro hromadné prohlídky mohou mít nejvýše 50 osob, nad tento počet je nutný souhlas provozovatele LMKU. Vstup do jiných, než návštěvních prostor LMKU je zakázán. Z provozních a/nebo bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých návštěvníkům zpřístupněných exponátech (letounech) a výstavách omezen.

I.1.1. Přístupnost Návštěvních prostor LMKU je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou. Návštěva Návštěvních prostor LMKU je poskytována za finanční úhradu (vstupné) a se stanoveným rozsahem služeb zodpovědných pracovníků LMKU. Časové vymezení návštěvní doby i výše vstupného jsou zveřejňovány ve vstupních prostorách LMKU a na webové stránce LMKU (www.muzeum-kunovice.cz). LMKU si vyhrazuje právo návštěvní dobu z operativních a/nebo provozních důvodů měnit, tj. zkracovat i prodlužovat, případně omezovat provoz jednotlivých expozic a výstav. Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na informačních panelech, případně v tisku, dalších médiích a na webové stránce LMKU (www.muzeum-kunovice.cz).

I.1.2. Vstup do všech Návštěvních prostor LMKU je návštěvníkovi povolen výhradně po zakoupení vstupenky nebo po předložení dříve zakoupené platné vstupenky. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje, že se seznámil s Provozním a návštěvním řádem LMKU.  Vstupenka je nepřenosná. Návštěvník je povinen vstupenku uchovat v původním stavu po celou dobu návštěvy LMKU a na vyzvání personálu ji kdykoliv předložit ke kontrole.

I.1.3. LMKU poskytuje výhody a slevy ze stanovené ceny vstupného individuálním a hromadným návštěvníkům na základě podmínek sjednaných mezi LMKU a organizacemi nabízejícími koordinované služby v rámci rozvoje turistického cestovního ruchu, spolupráce muzeí, kulturních zařízení apod. Slevy nelze sčítat ani spojovat.

I.1.4. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace, lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenými pracovníky LMKU individuálně.

I.1.5. V prostorách LMKU je zakázána jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje a nabízení služeb. Výjimky povoluje ředitel LMKU na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy.

Hlava II.

Návštěvní  doba muzea

II.1. Návštěvní doba LMKU je sezonní. Návštěvní období LMKU  začíná 1. dubna a končí 31. října. Otevřeno je denně o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Návštěvní doba v měsících duben až červen a září až říjen  je od 9.00 hod do 17.00 h. Návštěvní doba v měsících  červenci a srpnu je od 9.00 do 20.00 h.

II.2. Pokladna se otevírá s počátkem návštěvní doby a  uzavírá vždy 30 minut před ukončením návštěvní doby. V nutných případech má pokladní právo otevření pokladny operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být vyvěšena u vstupu do LMKU na viditelném místě.

Hlava III.

Ceny vstupného, publikací, upomínkových předmětů 

III.1. Ceny vstupného jsou stanoveny takto:

PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí)……………….150,- Kč

ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (viz slevy)……..100,- Kč

RODINNÉ VSTUPNÉ 

Platí pro děti 3-15 let. Každé další dítě zaplatí zlevněné vstupné.

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ

SLEVY – SLEVA SE POSKYTUJE:

ZDARMA – VOLNÝ VSTUP MAJÍ:

SLUŽBY (POUZE PO PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ) – kontakt: muzeum-kunovice@seznam.cz;

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY(POUZE PO PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ)

Vstupné se hradí v hotovosti v CZK nebo platební kartou. Případné placení vstupného převodem na základě daňového dokladu řeší ekonomické oddělení LMKU. Zakoupené vstupenky nelze vracet a zaplacené vstupné se nevrací.

Vstupenka do muzea je nepřenosná, platí k jednorázovému vstupu do expozice. 

Ceny publikací a upomínkových předmětů jsou k dispozici v pokladně. Zakoupené publikace a upomínkové předměty nelze vrátit, s výjimkou oprávněné reklamace.

Hlava IV.

Ochrana a bezpečnost sbírek a ochrana majetku LMKU, ochrana návštěvníků LMKU

IV.1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících zaměstnanců LMKU (průvodci, pokladní, pověření pracovníci). Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). Vedoucí skupinových výprav skupin (turistických, školních) zodpovídají za to, že se účastníci výpravy se budou v LMKU chovat v souladu s ustanoveními tohoto provozního a návštěvního řádu. Dbají dále na to, aby nedošlo k úrazům zaviněným členy skupiny. V tomto smyslu poučí skupinu před zahájením prohlídky. Vedoucí skupiny jsou povinni svoji skupinu stále doprovázet a v případě potřeby spolupracovat s pracovníky LMKU. Výše uvedenou odpovědnost vedoucích skupin přebírají rovněž rodiče za svoje děti.

IV.1.2     Dětem do 15 let věku je vstup do LMKU a pohyb v LMKU umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

IV.1.3.  Osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osobám ve značně znečištěném oděvu a a/nebo osobám, které svým chováním zavdávají podezření, že  mohou poškodit vystavené předměty nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, může být odepřen  přístup do návštěvních prostor LMKU , případně  takové osoby mohou být z návštěvních prostor LMKU vykázány. 

IV.1.4. Do návštěvních prostor LMKU je zakázáno vstupovat se zbraní.  V návštěvních prostorách LMKU je zakázán volný pohyb psů a jiných zvířat, resp. připouští se vstup se zvířaty pouze na vodítku (u psů je vyžadován náhubek). 

IV.2. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto provozního a návštěvního řádu nebo porušením jiného obecně závazného právního předpisu  škodu LMKU, je povinen ji plně nahradit. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence policie ČR ke zjištění totožnosti  (§ 13, zák.č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných obecně závazných právních  předpisů LMKU. 

IV.2.1. Návštěvníci jsou povinni vždy uposlechnout pokynů pracovníků LMKU, vydaných v zájmu zajištění jejich bezpečnosti, ochrany LMKU, jeho zařízení a exponátů proti poškození, či zcizení. Při neuposlechnutí pokynu pracovníka LMKU, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek a/nebo  objektu LMKU a/nebo ostatních návštěvníků LKMKU nebo tohoto provozního a návštěvního řádu LMKU, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů. 

IV.2.2. Je zakázáno jakkoli poškozovat exponáty, sbírky  i jiný majetek LMKU zejména, je zakázáno:

  1. dotýkat se bez povolení pracovníků LMKU vitrín a exponátů.  Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením pověřené osoby pracovníkem LMKU;
  2. dotýkat se soklů, vitrín, popisků, skříněk spínačů elektrických rozvodů, hasicích přístrojů;
  3. psát nebo malovat po exponátech nebo je jinak poškozovat; 
  4. vstupovat do míst v LMKU mimo expozic a míst výstav;
  5. vstupovat do exponátů (letounů) a expozic LMKU s kolečkovými bruslemi, koloběžkami, tříkolkami, a pod, a to i do těch, do kterých je vstup povolen;
  6. vstupovat na exponáty (zejména křídla letounů), vstupovat do exponátů (letounů) a  do expozic mimo schůdky nebo zřetelně označená místa vstupu, vstupovat do jiných, než veřejně přístupných míst v exponátech;
  7. jakkoliv manipulovat s vystavenými exponáty, jakkoli manipulovat s zařízením a vybavením exponátů, i když jsou exponáty veřejně přístupné;
  8. konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř exponátů (letounů) a expozic LMKU;
  9. rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) ostatní návštěvníky LMKU či výklad průvodce;
  10. odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.

V okamžiku zjištění ztráty či poškození exponátů v LMKU jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách LMKU, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).

IV.3. Fotografování a filmování exponátů v návštěvních  prostorách je povoleno, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak, vždy výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití externího blesku a stativu.

IV.3.1.Fotografování a/nebo filmování za jiným účelem než pro osobní potřebu návštěvníků povoluje odpovědný zástupce LMKU písemnou formou. Podrobné pokyny pro užití fotografií/ vizuálních/audiovizuálních záznamů budou uvedeny v souhlasu LMKU.  I v případě povolení je autor snímku povinen zajistit při užití fotografií  zveřejnit údaje, že zachycené objekty předměty jsou majetkem LMKU či v jeho správě.

IV.3.2. LMKU je schopno zajistit profesionální fotografování vlastními pracovníky na základě objednávky a za finanční úhradu.

IV.4. Porušení  těchto podmínek je důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady  vstupného.

Hlava V.

Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

V.1. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků LMKU. 

V.2. Návštěvníci LMKU jsou zejména při pohybu na schodištích a schůdcích k a do letounů povinni důsledně dbát zvýšené opatrnosti  a v případě nejistoty se řídit pokynů pověřených pracovníků  LMKU  z důvodu vlastní bezpečnosti.

V.2.1.  V případě, že návštěvník během návštěvy LMKU utrpí úraz, kontaktuje pracovníka LMKU a o této skutečnosti ho informuje. Službu konající pracovník LMKU zajistí poskytnutí první pomoci nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne nadřízenému pracovníkovi LMKU. Odmítne-li návštěvník poskytnutí první pomoci nebo přivolání lékařské pomoci odpovídá za vyhodnocení závažnosti úrazu i následků svého úrazu sám.

Hlava VI.

Závěrečná ustanovení

VI.1. LMKU nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Provozního a návštěvního řádu Leteckého muzea v Kunovicích.

VI.2. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena v pokladně LMKU.  V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného pracovníka, odpovědného zástupce LMKU nebo přímo na vedení Slováckého aeroklubu Kunovice.

VI.3. Tento Provozní a návštěvní řád Leteckého muzea v Kunovicích vstupuje v platnost dnem 11. 1. 2024.

Ke dni 11. 1. 2024 se zároveň ruší předchozí Provozní a návštěvní řád Leteckého muzea v Kunovicích

Všem návštěvníkům Leteckého muzea v Kunovicích děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.

Provozovatel:

            Letecké muzeum v Kunovicích

            pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice
            Letecká 1383
            686 04 Kunovice
            IČ: 05675171
            DIČ: CZ05675171
            Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném KS v Brně ve vložce L pod č. 22318

            Odpovědná osoba: Martin Hrabec

Schválil Martin Hrabec, ředitel

V Kunovicích 11. ledna 2024

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR